ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17725 นายก้องภพ เบ้ามะโน ม.5/6
2 17732 นายตะวัน กระจ่างทอง ม.5/7
3 17734 นายธนวันต์ มูระคา ม.5/7
4 17779 นายจิรายุ จันทร์ศิริสุข ม.5/6
5 17780 นายจิรายุทธ ยาประโคน ม.5/6
6 17781 นายเจษฎา ปะกาเร ม.5/6
7 17789 นางสาวกวินนาฎ ว่องไว ม.5/6
8 17792 นางสาวกัญญารัตน์ พรมโสฬส ม.5/6
9 17800 นางสาวกุสุมา พางาม ม.5/6
10 17808 นางสาวจิรฐา สุพรรณสาย ม.5/6
11 17812 นายชานนท์ วงษ์มัน ม.5/6
12 17905 นายพัชรพล โสมกุล ม.5/6
13 18028 นายเกียรติศักดิ์ เพชรประโคน ม.5/6
14 18029 นายชัชนันค์ เย็นนาม ม.5/6
15 18997 นางสาวกุลจิรา รุ่งเรือง ม.5/6
16 19023 นายเจษฎา ราศรีประโคน ม.5/6
17 20238 นายกฤตเมธ ดำรงเชื้อ ม.5/6
18 20239 นายกฤษฎา จงนอก ม.5/6
19 20241 นายจักรภัทร นันสุนี ม.5/6
20 20242 นายจักรวาล พิลาลี ม.5/6
21 20244 นายชนะชัย เพ็งแจ่ม ม.5/6
22 20245 นายณัฐนันท์ อุปไมย์ ม.5/6
23 20247 นางสาวเกศรินทร์ ขาวรัมย์ ม.5/6
24 20248 นางสาวจันทกานต์ สำรวจวงศ์ ม.5/6
25 20249 นางสาวฉันหทัย มั่งนางรอง ม.5/6
26 20250 นางสาวชลธิชา มีสันเทียะ ม.5/6
27 20251 นางสาวณัฐณิชา พันทอง ม.5/6
28 20252 นางสาวณัฐมน เขยนอก ม.5/6
29 20979 นางสาวศุภนิดา สุขแสวง ม.5/6