ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18424 นายกรบดินทร์ ตุมดาวเรือง ม.4/7
2 18437 นายจักรริน โหน่งบึ้ง ม.4/7
3 18438 นายชนม์ชนก คงคำวร ม.4/7
4 18439 นายชัยรัตน์ ศิริหนองหว้า ม.4/7
5 18474 นายทีปกร ร่มจันทร์ ม.4/7
6 18582 นายภูริพัต คำบัว ม.4/7
7 20877 นายจักรกริศน์ มากนาคา ม.4/7
8 20878 นายจาตุรพงศ์ กมลรัมย์ ม.4/7
9 20880 นายณัฐพล เจริญบุญเกตุ ม.4/7