ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17736 นายธีรภัทร รสน้ำ ม.5/7
2 17783 เด็กชายโจอี้ ริสลีย์ ม.5/7
3 17823 นายทักษิณ สังขระ ม.5/7
4 17856 นายธนวัฒน์ วงศ์ษา ม.5/7
5 17888 นางสาวปนัดดา สอนสำโรง ม.5/7
6 17897 นางสาวพรทิวา ฤทธิ์พันธุ์ม่วง ม.5/7
7 17925 นางสาวพิชชาพร โพธิ์หนองใฮ ม.5/7
8 18026 นางสาวไอลดา เข็มทอง ม.5/9
9 18314 นายทนงศักดิ์ มูลภาที ม.5/7
10 18319 นางสาวปาริฉัตร กัลยานาม ม.5/7
11 18971 นายปฐมอโศก ประสมพืช ม.5/7
12 20254 นายชญานนท์ สุขเหลือง ม.5/7
13 20255 นายธนชัย สุทธิสุข ม.5/7
14 20256 นายธนพงศ์ เกียรติพงศ์พันธ์ ม.5/7
15 20260 นายนัทธพงศ์ มีเขมา ม.5/7
16 20261 นายนันทพล สติมั่น ม.5/7
17 20262 นายนันทภพ โพธิ์เงิน ม.5/7
18 20263 นายนิกกี้ ฮอร์ริเกอร์ ม.5/7
19 20264 นางสาวนลินี ศรีนางรอง ม.5/7
20 20266 นางสาวพนิดา พิศดูพันธ์ ม.5/7
21 20267 นางสาวพรทิวา ถนอมมิตร ม.5/7
22 20268 นางสาวพัชราภรณ์ เจนการศึก ม.5/7
23 20292 นางสาวสุนิสา แต้มประโคน ม.5/9
24 20293 นางสาวสุพรรษา เชื้อนางรอง ม.5/9
25 20308 นางสาวพิมพ์พิชชา สาวิมาตย์ ม.5/9
26 20355 นางสาวนวพรรษ ทัดแก้ว ม.5/7
27 20358 นายธนกฤต เติมกระโทก ม.5/7
28 20934 นายเจนนิพัทธ์ จัตุกูล ม.4/11