ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18713 นายกฤตนัย พิกุลหอม ม.4/4
2 18716 นายณัฐพล โฉมฉาย ม.4/5
3 18740 นางสาวเกสรา รัตนวรรณ ม.4/4
4 18743 นางสาวญาณิศา หลอดแก้ว ม.4/1
5 18745 นางสาวปภาวรินทร์ คณา ม.4/2
6 18747 นางสาวปาณิสรา วงลี ม.4/4
7 18748 นางสาวปาลิตา เที่ยงธรรม ม.4/4
8 18751 นางสาวพิริษา พิมพ์เสน ม.4/2
9 18754 นางสาววิปัศยา อยู่รัมย์ ม.4/3
10 18758 นางสาวสุวรรนา ทิพย์อักษร ม.4/6
11 19236 เด็กหญิงพิชญาภา เฉลียวรัมย์ ม.3/8
12 19345 เด็กชายกฤตนัย หงษ์วิเศษ ม.3/8
13 19346 เด็กชายชิณกรณ์ เกษี ม.3/8
14 19348 เด็กชายธนโชค ม่วงสำเภา ม.3/8
15 19349 เด็กชายธรณ์เทพ ธัญญเจริญ ม.3/8
16 19350 เด็กชายธีรภัทร วาสะรัมย์ ม.3/8
17 19352 เด็กชายประสูติ พูดเพราะ ม.3/8
18 19355 เด็กชายภาณุวิชญ์ ป้องแดง ม.3/8
19 19358 เด็กชายสิทธิ์ธนัท บุญเจริญ ม.3/8
20 19360 เด็กชายเอกลักษณ์ เหมือนดำ ม.3/8
21 19371 เด็กหญิงณัฐสินี ปาละโค ม.3/8
22 19383 เด็กหญิงวรรณิดา พายสี ม.3/8
23 19443 เด็กชายรัตนชัย แก้วสิงห์ ม.3/10
24 19655 เด็กชายประพันธ์กานท์ ทิพย์ประมวล ม.3/7
25 19675 เด็กชายสรรเสริญ ม่วงศรี ม.3/8
26 19694 นายพงศกร ทาสีทอง ม.4/1
27 20055 เด็กหญิงเกศสิริ ม่วงรักษ์ ม.2/8
28 20332 เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ ศิลาอ่อน ม.2/8