ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18452 นางสาวกาญจนามาศ เชื้อวงศ์ ม.4/7
2 18490 นายนิพิฐพนธ์ แสงดวง ม.4/8
3 18557 นางสาวปณิดา สถานเถื่อน ม.4/7
4 18611 นางสาวมัญชุสา ทศพักตร์ ม.4/8
5 19145 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ภาสำราญ ม.3/3
6 19146 เด็กหญิงฉัตรพร เอกปัชชา ม.3/3
7 19151 เด็กหญิงชวิศา โรจน์บุญถึง ม.3/3
8 19328 เด็กหญิงสุพิชญา เสมารัมย์ ม.3/7
9 19336 เด็กหญิงอภิญญา ดีราชรัมย์ ม.3/7
10 19718 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ชำนาญเท ม.3/7
11 20313 เด็กหญิงศุภิสรา พลอามาตย์ ม.3/3
12 20884 นางสาวชนิกานต์ คงสุขมาก ม.4/7
13 20885 นางสาวชลดา แสนบุญ ม.4/7
14 20886 นางสาวณริสสา หงษ์ทอง ม.4/7
15 20887 นางสาวณัฐกมล อยู่จงดี ม.4/7
16 20888 นางสาวเบญจมาศ สระหุนันท์ ม.4/7
17 20889 นางสาวประกายพิณ เสเมือง ม.4/7
18 20896 นายปิติกร สีลาเหลี่ยม ม.4/8