ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17743 นายพงศกร สัตพลี ม.5/8
2 17762 นางสาววริษา สวายพล ม.5/8
3 18164 นายธนากร โพธิ์กลาง ม.5/3
4 20271 นายพงศกร ปาลบุตร ม.5/8
5 20285 นางสาวสมฤดี ยี่รัมย์ ม.5/8