ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18016 นางสาวอภูรินทร์ เวียดไธสง ม.5/9
2 18018 นางสาวอรทัย ไชยบัว ม.5/9
3 19457 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ปาราชิตัง ม.3/10
4 19458 เด็กหญิงชนกวนันท์ มาตุเวช ม.3/10
5 20237 นางสาวปาริชาติ ฝ่ายสิงห์ ม.5/5
6 20294 นางสาวสุรัสวดี ภาคอารีย์ ม.5/9
7 20295 นางสาวหงษ์สกุล อ่อนวาที ม.5/9
8 20311 นางสาวสุทธิดา ชาเหลา ม.5/9