ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17764 นางสาวอณัศญา ดีรัมย์ ม.5/10
2 17809 นางสาวจิรภัทร ธรรมขัน ม.5/10
3 17832 นางสาวจิรัชญา บุตรหึง ม.5/10
4 17882 นางสาวนิภาสิริ ปัจจัยยา ม.5/10
5 17886 นางสาวบุญธิดา ถนอมสุข ม.5/10
6 17890 นางสาวปรวรรณ จันทร์เต็ม ม.5/10
7 17975 นางสาวศิริพร กลิ่นนาค ม.5/10
8 18105 นางสาวสุภจิรา อ่องกลิ่น ม.5/10
9 20297 นายพีรพล สาวรัมย์ ม.5/10
10 20298 นายภูมินทร์ โสมศรีแก้ว ม.5/10
11 20299 นายยศพัฒน์ เจริญผิว ม.5/10
12 20306 นางสาวอดิศา ใสสดศรี ม.5/10