ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17179 นายฐิติพงศ์ ศิริเขตร ม.6/1
2 17259 นางสาวนันทิกานต์ หอมมะณี ม.6/1
3 17292 นางสาวปานตา ท้าวเงิน ม.6/1
4 17346 นางสาววรรณพร พิศพงพันธ์ ม.6/1
5 17413 นางสาวสุชัญญา บัวบาล ม.6/1
6 17434 นายกฤษฎา มั่นยืน ม.6/1
7 17435 นายกฤษดา ยอดเยี่ยมแกร ม.6/1
8 17436 นายกิตติศักดิ์ เศียรประโคน ม.6/1
9 17438 นายจักรกฤษณ์ สิมมาเศียร ม.6/1
10 17456 นางสาวกนกวรรณ ประจักษ์ ม.6/1
11 17458 นางสาวกฤติยาภรณ์ หวานเหนือ ม.6/1
12 17460 นางสาวกัญญาภัค สุขจิต ม.6/1
13 17463 นางสาวคณิสรา พิพวนนอก ม.6/1
14 17465 นางสาวทัตษพร ปาระบับ ม.6/1
15 17467 นางสาวธนาพร เจริญลาภ ม.6/1
16 17493 นายสุตตันตะ เกิดประโคน ม.6/1
17 17498 นายอินทัช บุรี ม.6/1
18 17510 นางสาววิภา รสเติม ม.6/1
19 17525 นายจารุกิตติ์ จันทร์อยู่จริง ม.6/1
20 17530 นายเดชา เพ็ชรศรี ม.6/1
21 17532 นายนัทเศรษฐ์ นุ่มนวลศรี ม.6/1
22 18307 นายสุทธิภัทร โลหากาศ ม.6/1
23 18374 นางสาวณัฏฐณิชา โชรัมย์ ม.6/1
24 19530 นายไตรคุณ บูระพา ม.6/1
25 19531 นายพงศธร ขันกิ่ง ม.6/1
26 19532 นายศักดิ์ชัย บุญมามอญ ม.6/1
27 19533 นายสุวิจักขณ์ สุโขพันธ์ ม.6/1
28 19534 นายอนวัฒน์ อินดูไทย ม.6/1
29 19535 นางสาวจิราพร โทอุดทา ม.6/1
30 19539 นางสาวศศิภา ตันตะวาโย ม.6/1