ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17133 นายกฤษกร นิรอดรัมย์ ม.6/9
2 17272 นายปิยวัฒน์ หอมเทียม ม.6/10
3 17464 นางสาวจิณณรัตน์ พิมพ์พันธ์ ม.6/1
4 17468 นางสาวธิดา เรืองรัมย์ ม.6/1
5 17778 นายจิรเมธ แก้วประเสริฐ ม.5/7
6 17796 นางสาวกันติศา หวังทรัพย์ ม.5/4
7 17829 นายธนพล นนตะพันธ์ ม.5/7
8 17904 นายพรรณภัทร วงศอนุ ม.5/4
9 17923 นางสาวพฤกษาชล พาหอม ม.5/4
10 18010 นางสาวสุนิษา พรหมงาม ม.5/4
11 18021 นางสาวอัญชิสา ศรีศักดิ์ ม.5/4
12 18358 นางสาวอรวินท์ เพ็ชรตะกั่ว ม.5/4
13 18520 นายณภัทร เก็บรัมย์ ม.4/2
14 18563 นางสาวปริยาภรณ์ ทินรัมย์ ม.4/2
15 18714 นายณพชร นาวีสัมพันธ์ ม.4/5
16 18970 นางสาวศิริลักษณ์ แสนสวาสดิ์ ม.5/4
17 20234 นางสาวปาลิตา ดีราชรัมย์ ม.5/4
18 20236 นางสาววนิดา ฤทธิ์ระสาย ม.5/4
19 20845 นายอัฐษฎาวุธ ใสสดศรี ม.4/1
20 20850 นางสาวพรชนก นามพรม ม.4/1
21 20854 นางสาววารุณี รักศรี ม.4/1
22 20862 นางสาวพรพินิต ทะเรืองรัมย์ ม.4/2
23 20882 นางสาวกรกันยา ปานใจนาม ม.4/7
24 20900 นางสาวพัชรี ศรีกิมแก้ว ม.4/8
25 20905 นายรัฐภูมิ เลยกลาง ม.4/9
26 20919 นายกวินทรา ชาภักดี ม.4/10
27 20935 นายภาคิน โสภากุล ม.4/11
28 20969 นางสาวณิภาพร ยอดเต็ม ม.4/8