ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17134 นายกฤษฎา เข็มบุบผา ม.6/2
2 17206 นางสาวญาณิศา จีนชาติ ม.6/2
3 17420 นางสาวสุภัสสรา ถนอมสัตย์ ม.6/2
4 17427 นางสาวอนุสรา คานทอง ม.6/2
5 17441 นายเจษฎา ผะกาเกศ ม.6/2
6 17449 นายธีรภัทร พิพัฒบริภัณฑ์ ม.6/2
7 17451 นายบุญธฤทธิ์ ลีตี ม.6/2
8 17454 นายปุณมนัส อินทนนท์ ม.6/2
9 17479 นายพีรพัฒน์ ชนะสงคราม ม.6/2
10 17496 นายอนุรัฐ บุญนำ ม.6/2
11 17509 นางสาววริศรา ปานใจนาม ม.6/2
12 17514 นางสาวศุภกานต์ ก้านสุวรรณ ม.6/2
13 17515 นางสาวสาธิดา กระจ่างทอง ม.6/2
14 17518 นางสาวสุริวิภา ยิ้มมะเริง ม.6/2
15 17519 นางสาวอณิศรา โกยชัย ม.6/2
16 19440 เด็กชายพิชญุชต์ แซ่เล้า ม.3/10
17 19501 เด็กหญิงจุฑารัตน์ บานนางแย้ม ม.3/11
18 19505 เด็กหญิงณัฐฐาวีรนุช ศิริเขตร ม.3/11
19 19512 เด็กหญิงพิมพ์อร ปัญญารัมย์ ม.3/11
20 19515 เด็กหญิงพิชญธิดา จัตกูล ม.3/11
21 19516 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง แก้วนคร ม.3/11
22 19517 เด็กหญิงภัทราพร กาศรัมย์ ม.3/11
23 19521 เด็กหญิงวิภาดา เรืองประโคน ม.3/11
24 19544 นางสาวธัญธิวา หมื่นชัย ม.6/2
25 19545 นางสาวสุพัชชา มณีพันธ์ ม.6/2
26 19547 นางสาวอริสรา เจริญรัมย์ ม.6/2
27 19562 นางสาวน้ำฝน เดชนา ม.6/4
28 19563 นางสาวปนิดา วิทยัน ม.6/4