ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17198 นางสาวชลธิชา ยังวารี ม.6/2
2 17205 นางสาวญดาพร สาลี ม.6/2
3 17345 นางสาววรรณกานษ์ หินกรอก ม.6/2
4 17378 นางสาวศศิธร ทอนโพธิ์แก้ว ม.6/2
5 17383 นางสาวศิราภรณ์ กงนอก ม.6/2
6 17471 นางสาวนันทิกา ดวงอาสงค์ ม.6/2
7 17521 นางสาวอิญกฤษ เสียงดี ม.6/2
8 17547 นางสาวทัศนียา สังวัทยาย ม.6/2
9 19263 เด็กชายวิทวัส แพนไธสง ม.3/6
10 19541 นายรุ่งรวิน จันทร์ประโคน ม.6/2
11 19543 นางสาวณัฏฐธิดา นิลชัย ม.6/2
12 20047 เด็กชายภานุพงศ์ เหล็กประสุข ม.2/8
13 20319 นางสาวนิชดา คำใส ม.6/2
14 20351 นางสาวศศิพร มะลิจันทร์ ม.6/2