ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17201 นางสาวชุติกาญจน์ อบมาลี ม.6/3
2 17210 นางสาวณัฐติยา สุภผล ม.6/3
3 17244 นางสาวธัญญลักษณ์ ดงงาม ม.6/3
4 17245 นางสาวธัญญารัตน์ คงสืบ ม.6/3
5 17250 นางสาวธิญาดา หัสดี ม.6/3
6 17252 นางสาวธิดารัตน์ โคตรเนตร ม.6/3
7 17298 นางสาวพรพิไล สังฆมณี ม.6/3
8 17352 นายรัฐพลพันธุ์ ไขว้พันธุ์ ม.6/3
9 17391 นายสันติ ทองชา ม.6/3
10 17453 นายประสาน ศรีมุงคุณ ม.6/3
11 17487 นายอินธนพัฒน์ ใสโสพล ม.6/3
12 17500 นางสาวพลอยทินี การณะรงค์ ม.6/3
13 17501 นางสาวพุธิตา ปุริมศักดิ์ ม.6/3
14 17512 นางสาวศิรภัสสร มูระคา ม.6/3
15 17513 นางสาวศิรินธิญาพร ดวงศรี ม.6/3
16 17520 นางสาวอ้อมขวัญ นุ่มนวลศรี ม.6/3
17 18035 นายธนพันธุ์ แทนสา ม.4/8
18 18081 นางสาวนันทรัตน์ พินิจกิจ ม.5/10
19 18089 นางสาวพรพฤกษา เพราะแก้ว ม.5/10
20 18103 นางสาวสุธารินี พัดทอง ม.5/10
21 18177 นางสาวชลธิภาดา ราศา ม.5/10
22 19012 นายนิลพัฒน์ เชื้อสูง ม.6/3
23 19237 เด็กหญิงพิมพ์ชนก เพิ่มกระโทก ม.3/5
24 19719 เด็กหญิงกิตติกานต์ สนใจ ม.3/5
25 20325 เด็กหญิงวรัญญา สุภารี ม.3/5
26 20894 นายนวรัตน์ ชนะพันธ์ ม.4/8
27 20897 นายภูวนาถ สุขสำราญ ม.4/8
28 20965 นายเฉลิมวงศ์ ปุตะมา ม.4/8