ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17249 นางสาวธิญาดา ผะกาเกตุ ม.6/4
2 17254 นางสาวธีรนาฎ ลีแสน ม.6/4
3 17256 นางสาวนริษรา นามยันต์ ม.6/1
4 17290 นางสาวปัญญดา แปลงไลย์ ม.6/4
5 17382 นางสาวศีดา ปาคำทอง ม.6/4
6 17553 นางสาวมัณฑนา สารคร ม.6/4
7 18446 นางสาวกมลฉัตร ถนอมมิตร ม.4/4
8 18616 นายนนทพัทธ์ ยอดนางรอง ม.4/4
9 19188 เด็กหญิงธัญจิรา ทรงฉลาด ม.3/4
10 19197 เด็กหญิงนิภาธร พันมีศรี ม.3/4
11 19202 เด็กหญิงปนัดดา ยอดนางรอง ม.3/4
12 19538 นางสาวปภัชญา สีหล้าน้อย ม.6/1
13 19559 นางสาวกัญญารัตน์ มากนาคา ม.6/4
14 19561 นางสาวธัญรดา กองคำ ม.6/4
15 19653 เด็กหญิงวรัญญา มีสง่า ม.3/4
16 19713 นางสาวธิดาพร สิงห์น้อย ม.6/4
17 19717 นางสาวพรพรรณ ค่ำคูณ ม.6/4