ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17163 นางสาวกาญจนา นิตย์ผักแว่น ม.6/5
2 17165 นางสาวกาญษฎา เกาแกกูล ม.6/5
3 17170 นางสาวจรัสพร มาลาศรี ม.6/4
4 17208 นางสาวฐิติยา บุญประดิษฐ์ ม.6/5
5 17253 นางสาวธิดารัตน์ ยมรัตน์ ม.6/4
6 17260 นางสาวนิศากร จะคำรัมย์ ม.6/5
7 17289 นางสาววรัทยา สังฆวาที ม.6/4
8 17297 นางสาวพรทิพา รุ่งเรือง ม.6/4
9 17375 นางสาวศรสวรรค์ ศิลาอ่อน ม.6/2
10 17517 นางสาวสุนิดา เสมารัมย์ ม.6/2
11 18978 นางสาวจารุวรรณ ชะนีประโคน ม.6/4
12 18980 นางสาวรุ่งนภา เพชรกระโทก ม.6/5
13 19077 เด็กหญิงธัญวรัตน์ มากศรี ม.3/1
14 19079 เด็กหญิงอาจารี พรหมภักดิ์ ม.3/1
15 19560 นางสาวจิตตรา เติมงาม ม.6/4
16 19567 นางสาวดาราวรรณ ฤทธิ์จรูญ ม.6/5
17 19568 นางสาวนิโคล เออร์วิ่ง ม.6/5
18 20095 เด็กหญิงญาดา ดวงสูงเนิน ม.2/9
19 20112 เด็กหญิงวรวลัญ แก้วรากยาง ม.2/9
20 20151 เด็กหญิงน้ำใส ทาหนองเภา ม.2/10
21 20337 นางสาวปวริศา ขุนใหญ่ ม.6/2
22 20849 นางสาวนันทิกานต์ ศรีรักษา ม.4/1
23 20860 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชัยพุทธ ม.4/2