ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19035 เด็กชายขวัญชัย คำผาย ม.3/1
2 19038 เด็กชายณัฏฐพล สวายพล ม.3/1
3 19041 เด็กชายณัฐวุฒิ หมอนสะอาด ม.3/1
4 19045 เด็กชายธนโชติ ทองอ่อน ม.3/1
5 19047 เด็กชายธาวิน เพชรไทย ม.3/1
6 19048 เด็กชายธีรพัฒน์ สมศรี ม.3/1
7 19063 เด็กชายภูชิต เวียกไธสง ม.3/1
8 19065 เด็กชายภูพิรัฐ แมนไธสง ม.3/1
9 19071 เด็กชายสุริยา พิลาวุธ ม.3/1
10 19072 เด็กชายอนุภัทร วาดถนน ม.3/1
11 19100 เด็กหญิงกนกวรรณ ลดกระโทก ม.3/2
12 19101 เด็กหญิงกมลวรรณ อบมาลี ม.3/2
13 19103 เด็กหญิงกฤติกา กลิ่นนาค ม.3/2
14 19107 เด็กหญิงกะรัต เห็มสมัคร ม.3/2
15 19111 เด็กหญิงกานต์พิชชา สุทธิโส ม.3/2
16 19154 เด็กหญิงโชติกา สุโขพันธ์ ม.3/3
17 19240 เด็กหญิงเพชรลัดดา เรืองศรีชาติ ม.3/5
18 19248 เด็กหญิงมณีรัตน์ ขันเจริญ ม.3/5
19 19254 เด็กหญิงรุจรวี ศรีกิมแก้ว ม.3/5
20 19296 เด็กหญิงศุภรัตน์ สีหนาท ม.3/6
21 19491 เด็กชายธิติ ราชโส ม.3/11
22 19497 เด็กหญิงกรรณิการ์ ประชาตรี ม.3/11
23 19503 เด็กหญิงชาครีญา ดอมไธสง ม.3/11
24 19504 เด็กหญิงญาราภรณ์ สิงห์น้อย ม.3/11
25 19508 เด็กหญิงปลายฟ้า ฉ่ำโสฬส ม.3/11
26 19509 เด็กหญิงพชร นากระโทก ม.3/11
27 19510 เด็กหญิงพรจินดา มุตติศานต์ ม.3/11
28 19514 เด็กหญิงแพรวา เบ็ญจคุ้ม ม.3/11
29 19523 เด็กหญิงศิริลักษณ์ กิ่งชัยภูมิ ม.3/11
30 19524 เด็กหญิงสุมาลี ดีทองแก้ว ม.3/11