ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17169 นางสาวเกศมณี ศรีภู่ ม.6/6
2 17171 นางสาวจิรัชญา อนุรักษ์ ม.6/6
3 17192 นายธนพัฒน์ ศรีสุพงษ์ ม.6/6
4 17219 นายธนากร การเพียร ม.6/6
5 17220 นายธนากร คำภูชาติ ม.6/6
6 19008 นายจีราวัฒน์ เจริญรัมย์ ม.6/6
7 19009 นางสาวลอเรน จอย คลีเมนท์ส ม.6/6
8 19570 นายคณพศ เรียบรัมย์ ม.6/6
9 19572 นายชลธาน บานประโคน ม.6/6
10 19573 นายชวลิต หนอสิงหา ม.6/6
11 19577 นายชาคริสต์ อินทร์ไธสง ม.6/6
12 19578 นายณัฐพล สุดาจันทร์ ม.6/6
13 19579 นายณัฐภัทร สุดาจันทร์ ม.6/6
14 19581 นายทัตพงศ์ ผ่องศรี ม.6/6
15 19582 นายธนากร กองสกุล ม.6/6
16 19584 นายวุฒิศักดิ์ บุณฑรีย์รักษ์ ม.6/6
17 19585 นางสาวขวัญพร บุญประสิทธิ์ ม.6/6
18 19586 นางสาวปิ่นปินัทธ์ คงสืบ ม.6/6
19 19587 นางสาวชมาพร มาลุนับ ม.6/6
20 19588 นางสาวณัชชา สุโคตร ม.6/6
21 19589 นางสาววิไลลักษณ์ ชานโชดี ม.6/6
22 19590 นางสาวอนุธิดา สินสุพรรณ ม.6/6
23 19677 นายภูริชกานต์ โชคโอฬาร ม.6/6
24 20350 นางสาวฐิติมา คำเอี่ยม ม.6/6