ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17222 นายธนาทร ประคองใจ ม.6/7
2 17225 นายธวัชชัย ประเสริฐศรี ม.6/7
3 17229 นายธีรพัฒน์ เมากระมล ม.6/7
4 17312 นายฟิราช จามิลซาอิ๊ดอารีมะดัน ม.6/7
5 17351 นายระพีวิชญ์ วาเสนัง ม.6/7
6 18977 นายชนะศักดิ์ อะมินรัมย์ ม.6/7
7 19019 นายยศพล ว่องไว ม.6/7
8 19288 เด็กหญิงศศิภา ไชบุญญา ม.3/6
9 19351 เด็กชายบวรศักดิ์ คำด้วง ม.3/8
10 19361 เด็กหญิงกชกร แซมศรี ม.3/8
11 19369 เด็กหญิงณัฏฐธิดา บัติประโคน ม.3/8
12 19596 นายพงศกร ทองนางรอง ม.6/7
13 19598 นายภูภา จำรองเพ็ง ม.6/7
14 19599 นายมีชัย สายยศ ม.6/7
15 19604 นางสาวจีรณา พรมโคตร ม.6/7
16 19610 นางสาวเพ็ญพิชชา จันทรเสนา ม.6/7
17 19611 นางสาวอาภรณ์ภัทร์ รุ่งพิรุณ ม.6/7