ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19605 นางสาวจุฑารัตน์ มงศิริ ม.6/7
2 19608 นางสาวบัณฑิตา คำสนอง ม.6/7