ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17135 นายกฤษฎา วงษ์หมั่น ม.6/8
2 17330 นางสาวภัคจิรา ปานใจนาม ม.6/8
3 17357 นายวันชาติ สุขโข ม.6/8
4 17367 นายศุภากร มะลิวรรณ์ ม.6/8
5 17396 นายสืบสกุล ปราบภัย ม.6/8
6 17397 นายสุธินัทท์ รสหอม ม.6/8
7 17399 นายสุวรรณ์ โคสีงาม ม.6/8
8 17404 นายอนุชา ชะมาเพ็ชร์ ม.6/8
9 17405 นายอนุพงษ์ สุตะพันธ์ ม.6/8
10 17544 นางสาวชัชฎาภรณ์ สุโขพันธ์ ม.6/8
11 19614 นายศุกร์พกิจ สัตรัมย์ ม.6/8
12 19619 นายอภิพจน์ สถานเถื่อน ม.6/8
13 19623 นางสาวธิติมา โคสีงาม ม.6/8
14 19624 นางสาวนิติพร ชนะพันธ์ ม.6/8
15 19625 นางสาวประภานันท์ พรมมิตรธิกุล ม.6/8
16 19628 นางสาวศิริลักษณ์ จินามณี ม.6/8
17 19629 นางสาวสุตาภัทร สุภผล ม.6/8
18 19631 นางสาวอรนภา ยงยุทธ ม.6/8