ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17153 นางสาวกนิษฐา สอนฤทธิ์ ม.6/9
2 17155 นางสาวกรณ์นิกา สุขแสวง ม.6/9
3 17157 นางสาวกรรณิกา เบื้องบน ม.6/9
4 17158 นางสาวกรรณิการ์ ชาตรี ม.6/9
5 17166 นางสาวกุลวดี ศรีสุพงษ์ ม.6/9
6 17167 นางสาวเกตน์นิภา แววกระโทก ม.6/9
7 17168 นางสาวเกศมณี ยวงกระโทก ม.6/9
8 17172 นางสาวจิราพร ฉิมชาติ ม.6/9
9 17199 นางสาวชลธิดา มอญยาว ม.6/9
10 17212 นางสาวณัฐสุดา บุญยะบาล ม.6/9
11 17213 นางสาวณัฐินี ตังขุนทด ม.6/9
12 17221 นายธนากร สื่อกลาง ม.6/9
13 17241 นางสาวธนภรณ์ ประทา ม.6/9
14 17242 นางสาวธนัชชา ทัพโททับไทย ม.6/9
15 17246 นางสาวธัญญาลักษณ์ กลิ่นขุนทด ม.6/9
16 17247 นางสาวธัญพิชชา แก้วหลักคำ ม.6/9
17 17251 นางสาวธิดาพร พูนพานิชย์ ม.6/9
18 17255 นางสาวนภาธาร นนท์ศิริ ม.6/9
19 17261 นางสาวนิศามล มงคลชาติ ม.6/9
20 18335 นางสาวชุติมา เคลือนา ม.6/9
21 18338 นางสาวธัญญาลักษณ์ โคตุทา ม.6/9
22 19633 นางสาวดวงพร นุ่มนวลศรี ม.6/9
23 19634 นางสาวธนพร เชิดศิริ ม.6/9
24 19635 นางสาวปดิวรัดดา ศรียำ ม.6/9