ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17150 นายจารุวิทย์ อำพันธ์ ม.6/9
2 17160 นางสาวกัลยกร ดอกไธสง ม.6/9
3 17216 นางสาวทิพย์จิรา พันธ์มะลี ม.6/9
4 17218 นางสาวทิพามณี สนวนรัมย์ ม.6/9
5 17232 นายธีรภัทร์ ชัยประสิทธิกุล ม.6/9
6 17238 นายนพดล เทศยงค์ ม.6/9
7 17269 นายประการ ผลจันทร์งาม ม.6/9
8 18273 นางสาวจารุวรรณ ชำนาญยง ม.6/9