ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 17217 นางสาวทิพย์สุดา นามวิเศษ ม.6/3
2 17328 นางสาวพิรามน นนทสุวรรณ ม.6/3
3 17499 นางสาวพรรณธร ประวันนา ม.6/3
4 17860 นายธนาดล ปักการะโน ม.5/10
5 18521 นายบรรณวัฒน์ มีสมานพงษ์ ม.4/8
6 18533 นายพัชรพล ทองขัน ม.4/8
7 18700 นางสาวอภิชญา หลักงาม ม.4/10
8 18791 นางสาวปรีณพรรณ ไขว้พันธุ์ ม.4/1
9 19179 เด็กชายนฤเบศธิ์ เศกขา ม.3/4
10 19239 เด็กหญิงเพชรไพลิน อะช่วยรัมย์ ม.3/5
11 19370 เด็กหญิงณัฐนันท์ เส็งไทยแท้ ม.3/8
12 19372 เด็กหญิงธนัชชา นาคแทน ม.3/8
13 19374 เด็กหญิงธิดารัตน์ ปิ่นประยงค์ ม.3/8
14 19376 เด็กหญิงนิศาชล กล้าจงยิ่ง ม.3/8
15 19378 เด็กหญิงพรธีรา อยู่ยั่งยืน ม.3/8
16 19384 เด็กหญิงวริศรา บุญจันทร์ ม.3/8
17 19387 เด็กหญิงสายฝน เนือนสกุล ม.3/8
18 19388 เด็กหญิงสุกฤตา สีดาชมพู ม.3/8
19 19389 เด็กหญิงสุภัทรา จีนใจนาม ม.3/8
20 19552 นางสาวปัทมา เสือเขียว ม.6/3
21 19637 นายอภิสิทธิ์ พันธ์ถวิล ม.6/10
22 19720 นายเอกรินทร์ กอดสืบ ม.6/3
23 20136 เด็กชายสุวรรธนะ พะสุรัมย์ ม.2/10
24 20223 นางสาวผลิดา ฉวีรัมย์ ม.5/2
25 20224 นางสาวศรีรัตน์ จู๋นางรอง ม.5/2
26 20269 นางสาวแพรวา เดชวารี ม.5/7
27 20276 นางสาวฟ้าใส ฉิมบุญ ม.5/8
28 20277 นางสาวภัทรวรรณ ประนางรอง ม.5/8
29 20280 นางสาวรจนา เรือนไทย ม.5/8
30 20282 นางสาววินิธา ทองด้วง ม.5/8