ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 18005 นางสาวสุฐิตา เข็มทอง ม.5/3
2 18025 นางสาวอุษา แย้มวิเศษ ม.5/3
3 18640 นางสาววาสนา เจริญ ม.4/8
4 19034 เด็กชายกิตติศักดิ์ ปัจจัยยา ม.3/1
5 19040 เด็กชายณัฐวุฒิ กองสกุล ม.3/1
6 19052 เด็กชายบัญญวัต นุ่มนวลศรี ม.3/1
7 19054 เด็กชายปวริศร์ สิงห์แจ่ม ม.3/1
8 19056 เด็กชายปิโยรส ฤทธิ์พันธ์ม่วง ม.3/1
9 19060 เด็กชายภาณุพงศ์ กลิ่นนาค ม.3/1
10 19241 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา มูระคา ม.3/5
11 19242 เด็กหญิงแพรวพรรณ สุวรรณธร ม.3/5
12 19244 เด็กหญิงภัทรธิดา ศรีกิมแก้ว ม.3/5
13 19253 เด็กหญิงรัตติกาล จีนเกา ม.3/5
14 19256 เด็กหญิงวรกานต์ นิลชัย ม.3/5
15 19511 เด็กหญิงพรรณธนวดี แก้วกลม ม.3/11
16 19525 เด็กหญิงเสาวนีย์ คงเป็นนิจ ม.3/11
17 20087 เด็กหญิงกชกร เส็งไทยแท้ ม.2/9
18 20228 นายอริญชัย สุโขพันธ์ ม.5/3
19 20229 นางสาวชนกานต์ มีสำโรง ม.5/3
20 20230 นางสาวนิรชา หมูสีโทน ม.5/3
21 20253 นางสาวนฤมล ปินะกาพัง ม.5/6
22 20331 นายนันทวัฒน์ นิสีดา ม.5/2
23 20883 นางสาวเกศรินทร์ ฉิมบุญ ม.4/7
24 20967 นางสาวสุนิษา ลำเพือย ม.5/6
25 20972 นางสาววันทนิภา บุตรดี ม.5/3