ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20226 นายธีรเมธ ศรีคำ ม.6/3
2 21226 เด็กชายกิตติศักดิ์ เสี่ยมแหลม ม.1/6
3 21227 เด็กชายกิตติศักดิ์ พงษ์สวัสดิ์ ม.1/6
4 21232 เด็กชายจักรพงศ์ โพธิจักร ม.1/6
5 21237 เด็กชายชยกร แก่นสุข ม.1/6
6 21277 เด็กชายธนธรณ์ บุญเนตร ม.1/7
7 21278 เด็กชายธนภัทร สดรุกขา ม.1/7
8 21281 เด็กชายธนันธร กว่างสนิท ม.1/7
9 21295 เด็กหญิงณัฐนิชา สีหามาตย์ ม.1/7
10 21299 เด็กหญิงทวีพร ทิมพิทักษ์ ม.1/7
11 21327 เด็กหญิงนิรชา พรมทอง ม.1/8
12 21348 เด็กชายปรุฬห์วิชญ์ แจ่มใส ม.1/9
13 21360 เด็กชายพีรพร พระแก้ว ม.1/9
14 21413 เด็กหญิงวนิดา อยู่ดี ม.1/10
15 21433 เด็กชายสุขสันต์ กอแก้ว ม.1/11
16 21435 เด็กชายสุธิพงษ์ พรหมภักดิ์ ม.1/11
17 21448 เด็กชายเฮนรี่ ลี โอลิเวอร์ ม.1/11
18 21450 เด็กหญิงสุธินันต์ วิไธสง ม.1/11
19 21453 เด็กหญิงหทัยรัศมิ์ คำบัว ม.1/11