ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 21389 เด็กชายภูริช แก้วรากยาง ม.1/10
2 21408 เด็กหญิงรุ่งนภา แก่นจักร์ ม.1/10
3 21422 เด็กหญิงศิริลักษณ์ สำรวมจิตร ม.1/10
4 21423 เด็กหญิงศิริวรรณ จงชมผา ม.1/10
5 21455 เด็กหญิงอนันตญา ทิมพิทักษ์ ม.1/11