ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 21286 เด็กหญิงชุติมา ดาวกระจาย ม.1/7
2 21288 เด็กหญิงณัชชา ศิริเมฆา ม.1/7
3 21289 เด็กหญิงณัชชา แว่นประโคน ม.1/7
4 21293 เด็กหญิงณัฐณิชา ประวันนา ม.1/7
5 21296 เด็กหญิงณัฐภัสสร ละครหาญ ม.1/7
6 21302 เด็กหญิงทิพกฤตา บุญยิ่ง ม.1/7
7 21304 เด็กหญิงนริสรา เหลือสูงเนิน ม.1/7
8 21305 เด็กหญิงนฤดี สัตย์รัมย์ ม.1/7
9 21325 เด็กหญิงน้ำเพชร สนใจ ม.1/8
10 21329 เด็กหญิงแน่งนิตย์ กองสกุล ม.1/8
11 21338 เด็กหญิงปาริฉัตร แก้วกลม ม.1/8
12 21380 เด็กหญิงภัทรลดา พันธุ์สุโพธิ์ ม.1/9
13 21382 เด็กหญิงมนัสนนั ทิมานันน์ ม.1/9
14 21425 เด็กหญิงสิริธร ดีสันเทียะ ม.1/10
15 21427 เด็กหญิงสุกานต์ดา สีมา ม.1/10
16 21429 เด็กชายสรณ์สิริ กาดรัมย์ ม.1/11
17 21442 เด็กชายอภิชาติชัย บุญตน ม.1/11
18 21460 เด็กหญิงอมลวรรณ แก่นมั่น ม.1/11
19 21465 เด็กหญิงอลิษา เมฆหมอก ม.1/11