ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 21240 เด็กชายชยพัทธ์ จันทร์นาค ม.1/6
2 21241 เด็กชายชัยชนะ พึ่งต้น ม.1/6
3 21283 เด็กชายธนาพล ตระการจันทร์ ม.1/7
4 21301 เด็กหญิงทัศนีย์ สีไธสง ม.1/7
5 21312 เด็กชายนราธร นนท์ศิริ ม.1/8
6 21313 เด็กชายนราพล ตระการจันทร์ ม.1/8
7 21324 เด็กหญิงนันทิกานต์ บุญคง ม.1/8
8 21326 เด็กหญิงนิพากร ว่องไว ม.1/8
9 21339 เด็กหญิงปุญญารักษ์ ประตังถาโต ม.1/8
10 21343 เด็กหญิงพรนภา พุงกระโทก ม.1/8
11 21350 เด็กชายปัณณทัต มีสมาน ม.1/9
12 21359 เด็กชายพีรธัช โกยชัย ม.1/9
13 21361 เด็กชายพีรพัฒน์ อุสสาห์ ม.1/9
14 21366 เด็กชายภาณุภัทร์ นพรัตน์ ม.1/9
15 21412 เด็กหญิงวชิรญาณ์ แทนไธสง ม.1/10
16 21417 เด็กหญิงวิลาสินี จิตสีดา ม.1/10
17 21428 เด็กหญิงสุดาทิพย์ แฝงนอก ม.1/10
18 21431 เด็กชายสิรภพ อาวุธพันธ์ ม.1/11
19 21457 เด็กหญิงอภิชาดา เหยียดรัมย์ ม.1/11