ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 21303 เด็กหญิงธันย์ชิตา บูรณ์เจริญ ม.1/7
2 21328 เด็กหญิงนิรมล แซ่เจ็ง ม.1/8
3 21333 เด็กหญิงปนัดดา คุ้มไพฑูรย์ ม.1/8
4 21334 เด็กหญิงปรีญาภรณ์ ปัดธุรี ม.1/8
5 21335 เด็กหญิงปลายณภา สมศรี ม.1/8
6 21336 เด็กหญิงปัญญาพร ชำนาญเขตกิจ ม.1/8
7 21337 เด็กหญิงปาณิศา ประสานรัมย์ ม.1/8
8 21346 เด็กหญิงพรหมพร ยินดีรัมย์ ม.1/8
9 21370 เด็กหญิงพิชญ์สุดา น่าชม ม.1/9
10 21385 เด็กหญิงรพีพรรณ สมพงค์ ม.1/9
11 21407 เด็กหญิงรุ่งนภา รดน้ำ ม.1/10
12 21409 เด็กหญิงรุ่งอรุณ แก้วกลม ม.1/10
13 21414 เด็กหญิงวรรษมน อุปไมย์ ม.1/10
14 21426 เด็กหญิงสิริยาพร จันทรเพ็ชร ม.1/10
15 21432 เด็กชายสิรภัทร บุญเจริญ ม.1/11
16 21449 เด็กหญิงสุธิดา อุปมัย ม.1/11
17 21451 เด็กหญิงสุนันท์ชา ใต้ไธสง ม.1/11
18 21458 เด็กหญิงอภิษฎา เหล่าม่วง ม.1/11
19 21463 เด็กหญิงอรษา เย็นโภคา ม.1/11