ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 21235 เด็กชายจีรพงษ์ เพิ่มเติม ม.1/6
2 21236 เด็กชายชนาธิบ สุดธรรม ม.1/6
3 21244 เด็กหญิงกมลวรรณ พรมแสนสอน ม.1/6
4 21245 เด็กหญิงกวินทิพย์ มงคลสวัสดิ์ ม.1/6
5 21251 เด็กหญิงขวัญข้าว โสร่งเงิน ม.1/6
6 21252 เด็กหญิงขวัญนภา เพียงรัมย์ ม.1/6
7 21257 เด็กหญิงจารินี พรหมภักดิ์ ม.1/6
8 21268 เด็กชายณภัทร ชิงชัย ม.1/7
9 21271 เด็กชายณัฐวุฒิ คำนึง ม.1/7
10 21272 เด็กชายดนัย พรหมโสฬส ม.1/7
11 21279 เด็กชายธนภัทร โสมศรีแก้ว ม.1/7
12 21306 เด็กชายธยงเดช ธรรมภิรเดช ม.1/8
13 21307 เด็กชายธันวา พงษ์สวัสดิ์ ม.1/8
14 21314 เด็กชายนราวุฒิ กลิ่นนาค ม.1/8
15 21322 เด็กชายปรัชญา ภูผาเพชร ม.1/8
16 21365 เด็กชายภาคิน คำสนอง ม.1/9
17 21393 เด็กชายรัชพล อ่อนน้อม ม.1/10
18 21438 เด็กชายสุภกิตติ์ พูลสวัสดิ์ ม.1/11
19 21443 เด็กชายอภิสิทธิ์ โนแก้ว ม.1/11