ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 21254 เด็กหญิงคนึงนิตย์ ชาภักดี ม.1/6
2 21264 เด็กชายชัยณรงค์ โสมสิทธิ์ ม.1/7
3 21275 เด็กชายธนกฤต ปานใจนาม ม.1/7
4 21287 เด็กหญิงฐิดา วิลัยเกตุ ม.1/7
5 21294 เด็กหญิงณัฐธิดา มากกว่าวงค์ ม.1/7
6 21297 เด็กหญิงณัฐรินีย์ เมฆชุ่ม ม.1/7
7 21298 เด็กหญิงณัฐสินี จันทร์แดง ม.1/7
8 21300 เด็กหญิงทัดดาว สารเวก ม.1/7
9 21342 เด็กหญิงพรชนก จามคำแก้ว ม.1/8
10 21364 เด็กชายภาคภูมิ สมชาติ ม.1/9
11 21368 เด็กหญิงพัชราภา สังวาลย์ ม.1/9
12 21371 เด็กหญิงพิชญาภา เวชชะไมย ม.1/9
13 21386 เด็กหญิงรมย์นลิน สมหวัง ม.1/9
14 21415 เด็กหญิงวรัญญา ศรีพรม ม.1/10
15 21434 เด็กชายสุชา ชูชี ม.1/11
16 21441 เด็กชายอภิชาติ วงษ์บุญยีง ม.1/11
17 21447 เด็กชายอุดมเดช หาญประโคน ม.1/11
18 21456 เด็กหญิงอภัสรา งามแสง ม.1/11
19 21462 เด็กหญิงอรวรรณ มูลกัน ม.1/11