ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 21223 เด็กชายกฤตยชญ์ แสนมณี ม.1/6
2 21229 เด็กชายคาวี สีลาโชติ ม.1/6
3 21233 เด็กชายจารุเดช ปรังประโคน ม.1/6
4 21239 เด็กชายชยทัต ไชยดิษฐ ม.1/6
5 21242 เด็กหญิงกชพร ฉ่ำโสฬส ม.1/6
6 21247 เด็กหญิงกัญประไพ ไกรมาศ ม.1/6
7 21266 เด็กชายโชคทวีชัย คำดอกไม้ ม.1/7
8 21269 เด็กชายณัฐกิตติ์ ยะกระโทก ม.1/7
9 21273 เด็กชายทรงวุฒิ อดีตรัมย์ ม.1/7
10 21276 เด็กชายธนกฤต ร่าเริงยิ่ง ม.1/7
11 21285 เด็กหญิงชลรดา บุญฤทธิ์ ม.1/7
12 21291 เด็กหญิงณัชริญา เสประโคน ม.1/7
13 21353 เด็กชายปุญญพัฒน์ เลียบบัวป่า ม.1/9
14 21367 เด็กหญิงพราวนถา มนตรี ม.1/9
15 21377 เด็กหญิงพุทธธิดา พงษ์สวัสดิ์ ม.1/9
16 21420 เด็กหญิงศิริขวัญ ตุมผะกา ม.1/10
17 21444 เด็กชายอภิสิทธิ์ ตราชูชาติ ม.1/11
18 21459 เด็กหญิงอภิสรา มาบิดา ม.1/11
19 21469 เด็กหญิงอารักติกานต์ โตประโคน ม.1/11