ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20556 เด็กหญิงปภาดา มาตรนอก ม.2/5
2 20557 เด็กหญิงปรารถนา ปราสาทสูง ม.2/5
3 20558 เด็กหญิงปวันรัตน์ ขันจะโป๊ะ ม.2/5
4 20561 เด็กหญิงปาลิตา เชื้อฉุน ม.2/5
5 20564 เด็กหญิงเปรมยุดา บุญเรือน ม.2/5
6 20567 เด็กหญิงพรทิวา ฉันทะดี ม.2/5
7 20569 เด็กหญิงพัชริดา กาสี ม.2/5
8 20571 เด็กหญิงพิชญาภา ตุมผะกา ม.2/5
9 20572 เด็กหญิงพิชญาภา แสนพิมพ์ ม.2/5
10 20575 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กว่างสนิท ม.2/5
11 20599 เด็กชายศุภณัฐ วิชัยรัมย์ ม.2/6
12 20607 เด็กหญิงลลิตา เพ็ชรลา ม.2/6
13 20615 เด็กหญิงวิรากานต์ งามสพั่ง ม.2/6
14 20618 เด็กหญิงศิรประภา ดรชานนท์ ม.2/6
15 20626 เด็กชายสุกฤษฎิ์ สุ่มมาตย์ ม.2/7
16 20630 เด็กชายสุวิจักขณ์ คำมนตรี ม.2/7
17 20632 เด็กชายเหล็กเพชร พอกสนิท ม.2/7
18 20652 เด็กหญิงสุภัสสร บุญสุข ม.2/7
19 20661 เด็กหญิงอินธิรา ปะริมาตา ม.2/7
20 20667 เด็กหญิงไอริณ ชัยมงคล ม.2/7