ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20514 เด็กหญิงทักษอร มีสมานพงษ์ ม.2/4
2 20515 เด็กหญิงทิพย์ธารา โนนไธสง ม.2/4
3 20520 เด็กหญิงธัญสุดา เดชวงษา ม.2/4
4 20527 เด็กหญิงนันทิยา ภูมิศูนย์ ม.2/4
5 20530 เด็กหญิงนิภาภัทร ยอดวงกอง ม.2/4
6 20535 เด็กหญิงสุพัชฌา บุญมา ม.2/4
7 20536 เด็กชายปฏิกร วงษ์บุญช่วย ม.2/5
8 20541 เด็กชายปาฏิหาริย์ ชะรุงรัมย์ ม.2/5
9 20581 เด็กชายรณกร อินธิรังกูล ม.2/6
10 20586 เด็กชายวีรวุฒ สมสะอาด ม.2/6
11 20601 เด็กหญิงภิลาวรรณ ยินดีรัมย์ ม.2/6
12 20602 เด็กหญิงมิ่งขวัญ ชดารัมย์ ม.2/6
13 20605 เด็กหญิงเมธาวี ดีสันเทียะ ม.2/6
14 20609 เด็กหญิงวรวรรณ เสือมัจฉา ม.2/6
15 20612 เด็กหญิงวิภาพร ปุริโต ม.2/6
16 20613 เด็กหญิงวิภาวดี อุ่มพิมาย ม.2/6
17 20616 เด็กหญิงศศิชา พานิช ม.2/6
18 20620 เด็กหญิงศุภากร ชินสำโรง ม.2/6
19 20621 เด็กหญิงสิรินธร ยืนยง ม.2/6
20 20951 เด็กหญิงจุฑามาศ ม่วงสำเภา ม.2/4