ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20361 เด็กชายกรวิชญ์ ชิดรัมย์ ม.2/1
2 20366 เด็กชายคณิน ศรีโคตร ม.2/1
3 20378 เด็กชายทัชชกร ธนภูริกุลธร ม.2/1
4 20493 เด็กชายธนภัทร ทองสุภาพ ม.2/4
5 20495 เด็กชายธนภัทร ยอดเยี่ยมแกร ม.2/4
6 20498 เด็กชายธนากร ปะตังพะลัง ม.2/4
7 20502 เด็กชายธีรเดช เชิดชูภูมิ ม.2/4
8 20503 เด็กชายธีรพัฒธ์ ปันวรรณา ม.2/4
9 20504 เด็กชายธีรภัทร์ ทิพย์กระโทก ม.2/4
10 20509 เด็กชายนพชัย มีเอม ม.2/4
11 20512 เด็กชายนิธิศ ดูรูปรัมย์ ม.2/4
12 20513 เด็กชายบุญฤทธิ์ โกยชัย ม.2/4
13 20594 เด็กชายศิริพงศ์ ส้มจีน ม.2/6