ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20427 เด็กหญิงกมลชนก เรืองไพศาล ม.2/2
2 20430 เด็กหญิงกมลลักษณ์ เหงี่ยมสูงเนิน ม.2/2
3 20431 เด็กหญิงกรองแก้ว แสงทัพ ม.2/2
4 20442 เด็กหญิงเกตน์สินี แสงภักดี ม.2/2
5 20444 เด็กหญิงเขมจิรา นนทะศรี ม.2/2
6 20447 เด็กหญิงจันทร์ณภา สิงห์อุดม ม.2/2
7 20486 เด็กหญิงณัฐกานต์ คตประโคน ม.2/3
8 20547 เด็กชายพีรัชชัย หมั่นนางรอง ม.2/5
9 20566 เด็กหญิงพรทิพา ชะมาเพชร ม.2/5
10 20570 เด็กหญิงพิชญาภัค เฉนียง ม.2/5
11 20577 เด็กหญิงภัทรมน ด่านลำมะจาก ม.2/5
12 20623 เด็กหญิงสุชัญญา ปัตตาโพธิ์ ม.2/6
13 20649 เด็กหญิงสุพรรษา แก้วรากยาง ม.2/7
14 20650 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ไกรยรัตน์ ม.2/7
15 20651 เด็กหญิงสุภัชชา โพธมาตร ม.2/7
16 20656 เด็กหญิงอนุรดี พันธ์สง่า ม.2/7
17 20660 เด็กหญิงอาริสา มั่งประสิทธิ์ ม.2/7
18 20662 เด็กหญิงอิ่มบุญ ขาวไพบูลย์ ม.2/7
19 20952 เด็กหญิงบัณฑิตา ออมวิหาร ม.2/2
20 21611 เด็กหญิงพรชิตา ปาราชิตัง ม.2/7