ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20370 เด็กชายจิรภัทร คำสาร ม.2/1
2 20379 เด็กชายธนภูมิ สุภผล ม.2/1
3 20381 เด็กชายธนากร วงศ์เพ็ญ ม.2/1
4 20412 เด็กชายกิตติกร เดิมทำรัมย์ ม.2/2
5 20413 เด็กชายกิตติพัฒน์ ชัยศรี ม.2/2
6 20424 เด็กชายณฐพล ทองสุขดี ม.2/2
7 20542 เด็กชายปุณพจน์ ศรีบุญมา ม.2/5
8 20552 เด็กชายภูริทัศ ใสสดศรี ม.2/5
9 20555 เด็กชายมงคล วิธีดี ม.2/5
10 20591 เด็กชายศักดิธัช กลิ่นภิรมย์ ม.2/6
11 20593 เด็กชายศักรินทร์ โยธะสิงห์ ม.2/6
12 20619 เด็กหญิงศิริวรรณ แสงนวน ม.2/6
13 21606 เด็กชายรัฐพงษ์ พฤฒามาตย์ ม.2/1
14 21607 เด็กหญิงเมทินี ชูชะรัมย์ ม.2/1