ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20456 เด็กชายณัฐวัฒน์ สัตต์ตะรัมย์ ม.2/3
2 20467 เด็กชายธนกิตติ์ ฉ่ำโสฬส ม.2/3
3 20494 เด็กชายธนภัทร พาพลงาม ม.2/4
4 20499 เด็กชายธเนศ ผิวทอง ม.2/4
5 20507 เด็กชายธีรัตม์ สอดเสน ม.2/4
6 20511 เด็กชายนิชคุณ แก้วคนตรง ม.2/4
7 20518 เด็กหญิงธนัญญา นาคแทน ม.2/4
8 20526 เด็กหญิงนันทิชา ลำพาย ม.2/4
9 20540 เด็กชายปัทฐวิกรณ์ อินศรีเมือง ม.2/5
10 20545 เด็กชายพีรภัทร โสมกุล ม.2/5
11 20576 เด็กหญิงฟ้ารุ่ง พันกะราช ม.2/5
12 20628 เด็กชายสุทธิพงษ์ สำเร็จ ม.2/7
13 20633 เด็กชายอดิสรณ์ สุดวงศ์ ม.2/7
14 20642 เด็กชายอวยชัย บูรณะ ม.2/7
15 20664 เด็กหญิงเอกปวีร์ มีสมานพงษ์ ม.2/7
16 20964 เด็กชายอติชาต จิตอารี ม.2/4
17 21007 ปรเมษฐ์ ขาวผิว ม.2/2
18 21608 เด็กหญิงอารีญา เจริญพันธ์ ม.2/5
19 21609 เด็กหญิงอริสรา เส็งนา ม.2/5
20 21612 เด็กหญิงฉัตรกมล รัตนวิชัย ม.2/7