ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 20371 เด็กชายเจตนิพัทธ์ สว่างวงษ์ ม.2/1
2 20475 เด็กหญิงชาลิดา จะริบรัมย์ ม.2/3
3 20500 เด็กชายธราเทพ จินดาศรี ม.2/4
4 20501 เด็กชายธีรโชค แก้วกลม ม.2/4
5 20505 เด็กชายธีรภัทร ผันญารักษ์ ม.2/4
6 20523 เด็กหญิงนฤมล ถุนนอก ม.2/4
7 20532 เด็กหญิงนีรมุกตา ดอมไธสง ม.2/4
8 20550 เด็กชายภาคิม รินทา ม.2/5
9 20559 เด็กหญิงปวีณ์สุดาพรรณ ชิโกศรี ม.2/5
10 20563 เด็กหญิงปิยะดา มณีชูเกตุ ม.2/5
11 20568 เด็กหญิงพรธิดา สถานเถื่อน ม.2/5
12 20578 เด็กหญิงภัทรศญา ไทยเจริญ ม.2/5
13 20603 เด็กหญิงมินตรา บุญพิรุณ ม.2/6
14 20627 เด็กชายสุชา ล้อมกระโทก ม.2/7
15 20640 เด็กชายอภิรุจ อ่อนทองหลาง ม.2/7
16 20954 เด็กหญิงวีณา บุญโชติ ม.2/6
17 20959 เด็กชายณัฐวัศห์ วิเศษฤทธิ์ ม.2/3
18 20980 เด็กหญิงขวัญจิรา คะเสมา ม.2/5
19 21610 เด็กหญิงชนัญชิตา เปกเรือง ม.2/7
20 21613 เด็กชายธนพร โนมายา ม.2/7