ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19770 เด็กชายกิตติธาดา แก่นนวลศรี ม.3/2
2 19772 เด็กชายครรชิตพล ไชยสุวรรณ์ ม.3/2
3 19774 เด็กชายจักรกฤษณ์ มูระคา ม.3/2
4 19775 เด็กชายจักรพงค์ ปานใจนาม ม.3/2
5 19784 เด็กชายชวิน สังข์กูล ม.3/2
6 19786 เด็กชายธีระศักดิ์ รัตนสร้อย ม.3/2
7 19810 เด็กชายณัฐกานต์ ชูนางรอง ม.3/3
8 19829 เด็กชายธีภพ แซมศรี ม.3/3
9 19863 เด็กชายธีรเมธ วิชัย ม.3/4
10 21618 เด็กหญิงชลาลัย ชุ่มบันดิษฐ์ ม.3/7
11 21639 ชิษณุพงศ์ ดาทอง ม.3/3