ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19791 เด็กหญิงกวินตรา พรหมศิริพัฒน์ ม.3/2
2 19792 เด็กหญิงกัญญพัชร วิลานันต์ ม.3/2
3 19793 เด็กหญิงกัญญาวีร์ แก้วทอง ม.3/2
4 19795 เด็กหญิงกาญพิชชา เหลืองสุก ม.3/2
5 19799 เด็กหญิงเกษร ชมภู ม.3/2
6 19800 เด็กหญิงขวัญจิรา โพนทอง ม.3/2
7 19802 เด็กหญิงเขมิกา ช่างประดิษฐ์ ม.3/2
8 19804 เด็กหญิงจันทิรา ช่วยค้ำชู ม.3/2
9 19805 เด็กหญิงจารุภา อเนกนวล ม.3/2
10 19807 เด็กหญิงจิรารัชต์ มาสุข ม.3/2
11 19883 เด็กหญิงนันธิดา สัพโส ม.3/4
12 19889 เด็กหญิงนุชวรา ไชยวัต ม.3/4
13 19891 เด็กหญิงบุญนภา เปรียงกระโทก ม.3/4
14 19896 เด็กหญิงปกายดาว บุตรมาลา ม.3/4
15 19986 เด็กชายศุภกฤษ ศรีนพรม ม.3/7
16 19989 เด็กชายสิทธิภัทริย์ นนทะศิริ ม.3/7
17 20004 เด็กชายอัษฎาวุธ เตื่อยตุ่น ม.3/7
18 20982 เด็กหญิงนภัสกร นุชสาย ม.3/2