ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19811 เด็กชายณัฐกิตติ์ สุโขพันธ์ ม.3/3
2 19814 เด็กชายณัฐพงค์ ศิริเมฆา ม.3/3
3 19817 เด็กชายตั้งใจ จันอาหาร ม.3/3
4 19823 เด็กชายธนวัฒน์ ทองเกลี้ยง ม.3/3
5 19825 เด็กชายธนวิชญ์ จอดกลาง ม.3/3
6 19827 เด็กชายธนะรัชต์ อยู่นางรอง ม.3/3
7 19854 เด็กชายธรรมสรณ์ สิงห์คูณ ม.3/4
8 19855 เด็กชายธวัชชัย จันอาหาร ม.3/4
9 19877 เด็กหญิงธิดารัตน์ เหลวกูล ม.3/4
10 19893 เด็กหญิงบุลจิรา ศรีสุพงษ์ ม.3/4
11 19932 เด็กหญิงพิทยาภรณ์ สายเล็ก ม.3/5
12 19965 เด็กหญิงลักษิกา อบมาลี ม.3/6
13 19969 เด็กหญิงวรัญญา สุขดาษ ม.3/6
14 19975 เด็กหญิงศศินิภา ทองพราว ม.3/6
15 19983 เด็กหญิงสายฝน นิสังข์รัมย์ ม.3/6
16 19991 เด็กชายสิรภัทร เด่นดวงเดือน ม.3/7
17 19998 เด็กชายอธิคมน์ อยู่สุขดี ม.3/7
18 20005 เด็กชายเอกกวิน ธรรมประโคน ม.3/7