ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19842 เด็กหญิงณัฎฐณิชา อาบรัมย์ ม.3/3
2 19852 เด็กหญิงธนัญชนก เชนชัย ม.3/3
3 19876 เด็กหญิงธิดากานต์ สากะจาย ม.3/4
4 19878 เด็กหญิงธิติกานต์ ปานใจนาม ม.3/4
5 19879 เด็กหญิงนพพัสสร แก้วเลื่อน ม.3/4
6 19895 เด็กหญิงเบญจมาศ แสนอุบล ม.3/4
7 19898 เด็กชายปุณมนัส ปัจสุริย์ ม.3/5
8 19900 เด็กชายพงศ์วรินทร์ วะดี ม.3/5
9 19902 เด็กชายพรพิพัฒน์ บุญจริง ม.3/5
10 19907 เด็กชายภูริวัฒน์ ดวงมาลัย ม.3/5
11 19908 เด็กชายภูวนาฏ ฉวีรัมย์ ม.3/5
12 19909 เด็กชายมานัท ชำนาญกอง ม.3/5
13 19912 เด็กชายยุทธนา ลีตี ม.3/5
14 19935 เด็กหญิงเพชรรดา อภัยศรี ม.3/5
15 19990 เด็กชายสิรภพ แก้วจีน ม.3/7
16 19997 เด็กชายอติเทพ แคมพ์เบล -มูดี้ ม.3/7
17 19999 เด็กชายอนุกูล จ่างโพธิ์ ม.3/7
18 20056 เด็กหญิงขวัญจิรา หัดรัดชัย ม.3/4
19 20352 เด็กหญิงณัฐณิชา หินรัมย์ ม.3/5