ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19773 เด็กชายคุณากร ฤกษ์ยามดี ม.3/2
2 19778 เด็กชายจิระวิทย์ จันทรคติ ม.3/2
3 19783 เด็กชายชโนทัย ปักกาสาร ม.3/2
4 19785 เด็กชายชิษณุพงศ์ ปิ่นศักดิ์ ม.3/2
5 19815 เด็กชายณัฐพล ภารสุวรรณ์ ม.3/3
6 19857 เด็กชายธันวา พรรัตนภิบาล ม.3/4
7 19865 เด็กชายนฤพล กระแสโสม ม.3/4
8 19867 เด็กชายปณิภัทร เถาแตง ม.3/4
9 19880 เด็กหญิงนภสร ผลิผล ม.3/4
10 19884 เด็กหญิงนาถทิวา ดีบ้านโศก ม.3/4
11 19887 เด็กหญิงนิตยา จำปาคำ ม.3/4
12 19894 เด็กหญิงบุษกร ทรงรัมย์ ม.3/4
13 19977 เด็กหญิงศิริกัญญา เกิดบุตร์ ม.3/6
14 19985 เด็กหญิงสิริญยากรณ์ ศรีจันทร์ ม.3/6
15 20008 เด็กหญิงสิริณพร ปานงูเหลือม ม.3/7
16 20012 เด็กหญิงสุดาพร สื่อกลาง ม.3/7
17 20018 เด็กหญิงสุภัสสรา อาวุธพันธ์ ม.3/7
18 20019 เด็กหญิงสุภาพร เหมวิหก ม.3/7