ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19917 เด็กหญิงปณิดา จำเนียรกูล ม.3/5
2 19919 เด็กหญิงประภัสสรา บุญทิสา ม.3/5
3 19921 เด็กหญิงปัทมล สมสุข ม.3/5
4 19923 เด็กหญิงพรทิวา พวงผกา ม.3/5
5 19926 เด็กหญิงพรพิรุณ โจ๊ะโม๊ะ ม.3/5
6 19929 เด็กหญิงพัชชาวรรณ บั้งทอง ม.3/5
7 19937 เด็กหญิงภัทรธิดา ว่องไวย์ ม.3/5
8 19939 เด็กหญิงมุทิตา ไชยเชษฐ์ ม.3/5
9 19942 เด็กชายรังสิกรณ์ พินิจนาม ม.3/6
10 19948 เด็กชายรัฐศาสตร์ เขียวเปี้ย ม.3/6
11 19950 เด็กชายวรกิต วงษ์บุญยัง ม.3/6
12 19951 เด็กชายวรเมธ แก้วกลม ม.3/6
13 19953 เด็กชายวัชรากรณ์ ยิ้มรัมย์ ม.3/6
14 19959 เด็กชายศิลา หอมกลิ่น ม.3/6
15 19968 เด็กหญิงวนิดา ชาแท่น ม.3/6
16 19972 เด็กหญิงวริศรา สุภาพ ม.3/6
17 20334 เด็กชายกันตภณ ตอบกุลกิติกร ม.3/6
18 21011 เด็กหญิงนภัสสร ทองเลือม ม.3/5