ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19764 เด็กชายกชพงษ์ สวนพฤกษา ม.3/2
2 19905 เด็กชายภูริ ทองหล่อ ม.3/5
3 19928 เด็กหญิงพลอยรัตน์ วรสิงห์ ม.3/5
4 19946 เด็กชายรัฐภูมิ สมฉลาด ม.3/6
5 19993 เด็กชายสุภชา ฉ่ำโสฬส ม.3/7
6 20000 เด็กชายอนุวัฒน์ โทบุตร ม.3/7
7 20001 เด็กชายอภิวัฒน์ สมชาติ ม.3/7
8 20003 เด็กชายอัครวิน สารสุข ม.3/7
9 20007 เด็กชายศรชัย หาปัญนะ ม.3/7
10 20010 เด็กหญิงสุชานันท์ รินไธสง ม.3/7
11 20021 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ สำราญดี ม.3/7
12 20539 เด็กชายปรินทร สายเล็ก ม.2/5
13 20553 เด็กชายภูวเนศวร์ ผุยภูเวียง ม.2/5
14 20976 เด็กหญิงสุจิตรา โคตะ ม.3/6
15 21615 เด็กหญิงพิชชานันท์ พิมพิมล ม.3/2
16 21617 เด็กหญิงทิฆัมพร มั่งนางรอง ม.3/5
17 21622 นางสาวกัญญาวีร์ สุภาพ ม.3/5
18 21628 ธนาพร วงศ์จอม ม.3/5