ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19787 เด็กหญิงกนกภรณ์ สืบเพ็ง ม.3/2
2 19790 เด็กหญิงกมลรัตน์ พิมพ์พวง ม.3/2
3 19798 เด็กหญิงกีรติญา อัปมะทัง ม.3/2
4 19801 เด็กหญิงเขมนิจ ทวีสวย ม.3/2
5 19806 เด็กหญิงจิดาภา ศิริพรทุม ม.3/2
6 19830 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ชัยมงคล ม.3/3
7 19833 เด็กหญิงชนิกา ยวงเทียน ม.3/3
8 19835 เด็กหญิงญาณากร โสภา ม.3/3
9 19840 เด็กหญิงฐิติวรดา เลิศสุก ม.3/3
10 19846 เด็กหญิงณัฐภัสสร วงยะมาต ม.3/3
11 19850 เด็กหญิงทาณิชา ศรีสุข ม.3/3
12 19851 เด็กหญิงธนพร มีสมาน ม.3/3
13 19949 เด็กชายรัฐศาสตร์ เนือนสกุล ม.3/6
14 19958 เด็กชายศิริพล เรืองเดช ม.3/6
15 19961 เด็กชายศุภกร นิยม ม.3/6
16 19970 เด็กหญิงวราภรณ์ เปล่งขำ ม.3/6
17 19980 เด็กหญิงศุภารา ดีผาย ม.3/6
18 20354 เด็กหญิงกันต์กมล ภูมิเรศสุนทร ม.3/3
19 20968 เด็กหญิงจาฏุพัจน์ พันธ์ทอง ม.3/2