ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19047 นายธาวิน เพชรไทย ม.4/10
2 19048 นายธีรพัฒน์ สมศรี ม.4/10
3 19060 นายภาณุพงศ์ กลิ่นนาค ม.4/11
4 19063 นายภูชิต เวียกไธสง ม.4/11
5 19067 นายรพีภัทร พาพลงาม ม.4/11
6 19184 นายปฏิณญา ดีราชรัมย์ ม.4/11
7 19195 นางสาวน้ำฝน ปานหัตถา ม.4/10
8 19197 นางสาวนิภาธร พันมีศรี ม.4/10
9 19217 นายพงศกร บัวบาล ม.4/11
10 19705 นายบัญญพนต์ บรรเทา ม.4/10
11 21579 นายธนโชติ ตะเกิงผล ม.4/10
12 21583 นางสาวจารุวรรณ มูระคา ม.4/10
13 21586 นางสาวฐิติกานต์ ผุยอุทา ม.4/10
14 21597 นางสาวศศิธร อุตราศรี ม.4/11
15 21601 นางสาวอนุธิดา สมมา ม.4/11