ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19104 นางสาวกฤติญาภรณ์ ถนอมบุญ ม.4/10
2 19144 นางสาวจุฑารัตน์ นำลอง ม.4/10
3 19156 นางสาวญาณิศา หอมเทียม ม.4/10
4 19163 นางสาวดวงพร หอมประพันธ์ ม.4/10
5 19166 นางสาวธนพร เหลืองสุข ม.4/10
6 19295 นางสาวศุภกานต์ ตรีกูล ม.4/6
7 19340 นางสาวอรญา ศิลาคม ม.4/6
8 20320 นายนัฒวุตณ์ พวงเเสง ม.4/10
9 20970 นางสาวณัฐณิชา ติ่งนางรอง ม.4/10
10 21581 นางสาวกรกนก แก้วปริมประ ม.4/10
11 21582 นางสาวจันทร์​จิรา อินทร์​แปลง ม.4/10
12 21584 นางสาวชลธิชา โคตนนท์ ม.4/10
13 21585 นางสาวชวัลลักษณ์ ผะกาเกตุ ม.4/10
14 21587 นางสาวดวงกมล เเห่งภักดี ม.4/10
15 21588 นางสาวปรารถนา​ มันสลาย ม.4/10
16 21590 นางสาวสุชานันท์ ขวัญใจ ม.4/10