ลำดับ เลขประจำตัว ชื่อ-สกุล ชั้น
1 19040 นายนายณัฐวุฒิ กองสกุล ม.4/10
2 19052 นายบัญญวัต นุ่มนวลศรี ม.4/10
3 19084 นายกฤติกร แก้วนิลทอง ม.4/10
4 19094 นายเจษฎาพร บุญตาแสง ม.4/10
5 19099 นายชิษณุพงศ์ ดาทอง ม.4/10
6 19125 นายฌานวัฒน์ นามแสง ม.4/10
7 19136 นายทนะเคส อาจประโคน ม.4/10
8 19138 นายธนกฤต วงษ์เจริญ ม.4/10
9 19141 นายธนวัฒน์ เหลืองสุข ม.4/10
10 19142 นายธนัช ดำเอี่ยมดี ม.4/10
11 19164 นางสาวทองเพชรพลอย ดอนลาดลี ม.4/10
12 19171 นายธนาธิป ถุนนอก ม.4/10
13 19183 นายเนตรมงคล จัตวาที ม.4/10
14 21578 นายณัฐวุฒิ อุตะมะ ม.4/10
15 21580 นายธีรเดช สุขล้อม ม.4/10